120 órás akkreditált, mozgásfejlesztő pedagógus
továbbképzési program


Kezdő oldal
E l ő a d ó i n k
R é s z l e t e k
M o s t
T a r t a l o m
Tanfolyamok
Szakmai napok
M o z g á s b a n
E s z k ö z ö k
K ö n y v e k
Ellesett pillanatok
B a r a n g o l á s
Ü z e n e t e k
Események
Minőségbiztosítás
Adatvédelem

2021-ban is szeretettel várunk!

E l é r h e t ő s é g:
pektorgabi@gmail.com

  A PROGRAM TARTALMÁNAK RÖVID ISMERTETÉSE

Továbbképzésünket az óvodapedagógusok és tanítók részére terveztük. Fontosnak tartjuk, hogy azok a szakemberek, akik a gondjaikra bízott gyermekek alapellátását végzik,szintjüknek megfelelő elméleti alapokra építve a lehető legtöbb gyakorlati útmutatót kaphassák arra vonatkozólag, miként lehet munkájukba még eredményesebben beépíteni a testnevelés,mozgásterápia, fejlesztő pedagógia, gyógytestnevelés módszereit és gyakorlatát. Így azok tudnak értő módon segítséget nyújtani a gyermekeknek, akik velük otthonukon kívül a legtöbbet foglalkoznak és a legtöbb időt töltik. A különféle fejlesztési területeket megismerő, ezeket komplex módon összekapcsoló, a saját területükön alkotó módon alkalmazó munkájuk reményeink szerint a gyermekkel más fejlesztési területen foglalkozó kollégának is hasznos segítséget nyújthat azáltal, hogy a továbbképzést elvégző szakemberek képessé válnak arra, hogy idejében felismerjék, majd szakszerűen elvégezzék a beilleszkedési vagy funkciózavarokkal, tartáshibákkal, mozgáskoordinációs zavarokkal küzdő gyermekek prevencióját, korrekcióját.Megtanulják használni a speciális mozgásfejlesztő eszközöket (Thera-Band labda, Ower-Ball, Thera szalag, Ayres terápia eszközeit stb.), melyek a gyermekek személyiségének komplex fejlesztését, tartáskorrekcióját, illetve ezt megelőzően a prevenciós munkát segítik elő, s a differenciált mozgásformák kivitelezését is biztosítják.

2017 óta nagy örömmel használjuk az Olifu cég egyensúlyozó félgömbjeit, amit úgy a gyermekek, mint a felnőttek nagy élvezettel vesznek birtokukba.
Gavico Hungary Kft

Tel.: +36-20-927-72-61
Mail: info@olifu.hu
 
www.olifu.hu

  

Ötleteket kapnak arra vonatkozólag is, hogy miként lehet munkájukhoz olcsó, könnyen beszerezhető eszközöket is (szalagok, lufik, vattapamacsok, szappanbuborék-fújó stb.) felhasználni. A továbbképzés kiemelt módon épít a hallgatók önállóságára, kreativitására. Nagy hangsúlyt helyez a játékokra, a fejlesztő játékokra, ezek tudatos megtervezésére, balesetmentes levezetésére, az eltérő képességű, lemaradó és a lassabban fejlődő gyermekek fejlesztésére, a vegyes korcsoporttal való foglalkozások lebonyolítására. Útmutatót adunk a hallgatóknak, s arra biztatjuk őket, hogy megszerzett tudásukat nehezített környezeti és személyi feltételek mellett is valósítsák meg. 

 

A tanfolyam jellegéből adódóan épít a hallgatók igen aktív közreműködésére, ezért kérjük, jelentkezése esetén, hogy esetleges egészségügyi problémáit feltétlen tudassa velünk! Az életkor nem akadálya a tanfolyam sikeres elvégzésének.


Köszönöm Fodor Szilvinek a remek, profi fotókat

 ui. Sokat azonban  én készítettem a honlapra… vélhetőleg felismerhetőek, mert amatőr szinten fotózom csak. Néha szándékosan megkurtítom a képeket.

 

Szeretettel várjuk!